Brīvprātīgais darbs

5 SOĻI, LAI KĻŪTU PAR BRĪVPRĀTĪGO:

KAS IR BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS?

Sociālās līdzdalības forma, ko veic fiziskā persona no brīvas gribas, nestājoties darba tiesiskajās attiecībās un nesaņemot par to atalgojumu. Brīvprātīgais darbs ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī brīvā laika lietderīgu pavadīšanu. Tikai nedrīkst sajaukt brīvprātīgo darbu ar praksi! Prakse ir saistīta ar mācību procesu, kurā ir iesaistīta konkrēta mācību iestāde un organizācija, uzņēmums, institūcija, kas pieņem praksē. Prakse vienmēr būs tajā specialitātē, ko apgūst jaunietis. Brīvprātīgo darbu var veikt jebkurā jomā. Brīvprātīgā darba nosacījumus tiesību aktos var atrast Biedrību un nodibinājuma likuma 8.pantā, Jaunatnes likuma 9. un 10.pantā, kā arī  Brīvprātīgā darba likuma un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.762  “Noteikumi par brīvprātīgā darba veicēja veselības un dzīvības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem brīvprātīgā darba veikšanas laikā”.   KĀ UN KĀPĒC KĻŪT PAR BRĪVPRĀTĪGO? Par brīvprātīgo var kļūt jebkurš cilvēks, kas vēlas pielietot un attīstīt savas spējas un prasmes, kā arī gūt jaunu pieredzi, iesaistoties un ietekmējot dažādus sabiedriskos procesus. Turklāt, brīvprātīgs darbs nebūt nenozīmē darīt to, kas nepatīk. Brīvprātīgais pats izvēlas savām interesēm un vajadzībām atbilstošu nodarbošanos un laika apjomu, kuru var veltīt šim darbam - tās var būt gan vairākas dienas, gan pāris stundas mēnesī. Brīvprātīgo darbs tā ir apziņa, ka vari kādam palīdzēt un paveikt lietderīgu darbu, kā arī iegūt jaunus draugus un domubiedrus. Brīvprātīgais darbs jauniešiem ir ļoti nozīmīgs viņu personības veidošanās procesā, jo tas ir veids, kā izprast tādas vērtības, kā uzticēšanās, cieņa, rūpes, līdzjūtība u.tml. Brīvprātīgais darbs palīdz iegūt praktiskās iemaņas individuāli vai sadarbībā ar līdzīgi domājošajiem darbojoties, strādājot, veidojot un attīstot vidi sev apkārt. Tas sekmē jaunieša iespējas iekļauties gan sabiedrībā, gan darba tirgū. Šobrīd darba devēji daudz vairāk novērtē kandidātus ar brīvprātīgā darba pieredzi, nekā tas, kurš dzīves gājuma aprakstā (CV) varēs uzrādīt tikai diplomu.   KAS LATVIJĀ VAR ORGANIZĒT BRĪVPRĀTĪGO DARBU? valsts un pašvaldību iestādes biedrībās vai nodibinājumos reliģiskās organizācijas politiskās organizācijas (partijas)  KUR UZZINĀT PAR BRĪVPRĀTĪGO DARBU?  Biedrība „Brīvprātīgais.lv” http://brivpratigais.lv/datubaze/  Biedrība „Esi labs” http://www.esilabs.lv/brivpratigais  Jauniešu karjeras portāls http://www.prakse.lv  Iespēju karte http://www.iespejukarte.lv  Brīvprātīgo darba piedāvājumu apkopojums http://brivpratigajiem.lv/

04.04.2017

Eiropas Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja: 18-30 gadus veciem jauniešiem doties uz kādu no programmas „Erasmus+” dalībvalstīm vai citu pasaules valsti, kur 2 nedēļas līdz 12 mēnešus strādāt kā brīvprātīgajam, sniedzot atbalstu un dažādos veidos palīdzot uzņēmējorganizācijai realizēt tās mērķus ar savām idejām un darbu.  Ko var darīt? Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) projektu tēmas ir ļoti dažādas – jaunatnes informācija un politika, pilsoniskā aktivitāte, sociālā aprūpe un iekļaušana, vide, neformālās izglītības programmas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, mediji, kultūra un radošums, attīstības sadarbība u.c. Kas noteikti jāzina? Pieteikšanās Eiropas Brīvprātīgajam darbam un dalība tajā ir BEZ MAKSAS (izņemot iespējamu ieguldījumu ceļa izmaksu segšanā)! Eiropas Brīvprātīgajā darbā var piedalīties 17-30 gadus veci jaunieši uz laiku no 2 līdz 12 mēnešiem. Grupu brīvprātīgajā darbā kopējais brīvprātīgo skaits var būt no 10 līdz 30 cilvēkiem, un minimālais šāda EBD ilgums ir 2 nedēļas. Īpaši tiek atbalstīta jauniešu ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām iesaistīšana. Šiem jauniešiem brīvprātīgā darba projekts var ilgt no 2 nedēļām līdz 12 mēnešiem.  Programma „Erasmus+” sedz brīvprātīgā uzturēšanās izdevumus, apdrošināšanu, valodas kursus, vīzas izmaksas u.c., kā arī noteiktā apmērā tiek apmaksāti brīvprātīgā ceļa izdevumi uz projekta vietu un atpakaļ (organizācijas var lūgt brīvprātīgajam iespējamu ieguldījumu ceļa izmaksu segšanā). Papildus tam brīvprātīgais saņem nelielu kabatas naudu, kuras apjoms ir atkarīgs no valsts, kurā Eiropas Brīvprātīgais darbs notiek. Kā atrast brīvprātīgā  darba projektu? Lai dotos EBD, ir jāsameklē: - gan nosūtītājorganizācija Latvijā, kas Tevi sagatavos EBD, kā arī atbalstīs brīvprātīgā darba laikā. - gan uzņēmējorganizācija valstī X, kur vēlies veikt brīvprātīgo darbu, kas ir gatava Tevi uzņemt. Uzņēmējorganizāciju Tev var palīdzēt sameklēt nosūtītājorganizācija, vari meklēt minētajā datu bāzē (izvēloties ailē "EVS accreditation type" - "Receiving organisation" un "Organisation topics" - jomu, kurā organizācija darbojas. Vari arī atlasīt pēc valsts, tomēr galvenajam kritērijam tomēr vajadzētu būt organizācijas/projekta darbības jomai, jo darbs aizņems lielāko daļu Tava laika), vai arī internetā pieejamajās mājas lapas, kurās uzskaitīti aktuālie EBD projekti.  Informācijas avots:  Jaunatnes starptautisko projektu aģentūra -  www.jaunatne.gov.lv

03.04.2017

„Lielās Talkas” pasākumi Brocēnos!

Mūsu Lielās Talkas stāsts ir par iedzīvotāju „iekurbulēšanu” un „aktivizēšanu” līdzdarboties Lielajā Talkā 27. aprīlī un izprast, cik nozīmīga ir pilsoniskā līdzdalība un sajūta, ka Brocēni ir MŪSU visu, nevis tikai pašvaldības pilsēta. Tāpēc šogad Brocēnu iedzīvotājus jau pirms Lielās Talkas Brocēnu ielās devās pamudināt aktīvi iesaistīties pilsētas aktivitātēs un arī talkā Brocēnu jaunieši. Ar dažādu aktivitāšu kopumu, Brocēnu jauniešu centrs „Kopā” un Brocēnu jauniešu brīvprātīgā darba grupa „Es savam novadam” veicināja iedzīvotāju personisko atbildību pilsētas un novada attīstīšanā un veidošanā. Aktivitātē „Ko dari Tu, lai Latvija būtu tīra?” Brocēnu brīvprātīgie jaunieši Brocēnu pilsētā uzrunāja iedzīvotājus, kurus aicināja uzrakstīt savu atbildību „Ko dari Tu, lai tava pilsēta būtu tīra?” uz jauniešu T krekliem ar marķieriem. T krekli tika aprakstīti ar iedzīvotāju atbildībām Aktivitātē „Tīra Latvija sākas ar Tevi!” jaunieši ar velosipēdiem devās Brocēnu pilsētas un tās apkārtnes teritorijā un ar velopasta palīdzību izdalīja 250 iedzīvotājiem personisku uzaicinājumu piedalīties Lielajā Talkā Brocēnos, tika zveidota Lielās Talkas punktu karte, iesaistot iedzīvotājus kartes veidošanā un ideju apkopošanā, organizētas Radošās darbnīcas „Tīri pa tīro!”, kurās bija iespēja ikvienam gravēt stiklā, dedzināt kokā, rakstīt pateicības vēstules talkotājiem, kuras tie saņems talkošanas dienā, gleznot lielformāta gleznas, dekupēt un  gatavot aproces  no PET pudelēm. Paralēli šīm aktivitātēm Brocēnu iedzīvotajiem ir iespēja piedalīties foto konkursā „Tīri Brocēni sākas ar Tevi!”.  Konkursa uzvarētājs tiks noteikts pēc balsojuma interneta vidē.  Jāatzīmē, ka arī pašu pasākuma organizatoru: jauniešu iniciatīva šogad piedalīties Lielajā Talkā ir daudz lielāka nekā citus gadus, tā kā varam secināt, ka Lielā Talka Brocēnos šogad būs izdevusies!

17.04.2013

Jauniešu brīvprātīgā darba grupa „Es savam novadam”

No 2012.gada maija mēneša Brocēnu novadā darbojas Brocēnu novada brīvprātīgo jauniešu grupa „Es savam novadam”, kas veic brīvprātīgo darbu dažādās novada politikas attīstības jomās. Jauniešiem, veicot brīvprātīgo darbu tiek dota iespēja paplašināt profesionālās karjeras redzesloku, gūt pieredzi pasākumu organizēšanā, attīstīt prasmi uzņemties atbildību, veicināt empātiju un iejūtību, kā arī attīstīt personīgo īpašību izaugsmi, iegūstot darba pieredzi dažādās jomās. Brīvprātīgā darba grupā darbojas 35 jaunieši, vecumā no 14 – 21 gadam. Maija mēnesī, jauniešiem, sadarbībā ar Brocēnu novada pašvaldību un Brocēnu novada kultūras un izglītības centru tika dota iespēja aktīvi piedalīties Brocēnu novada  un pilsētas svētku pasākuma organizēšanā un veidošanā. Brīvprātīgā darba veikšanas ietvaros, ar katru jaunieti – darba veicēju tiek slēgts  darba līgums, kā arī veikta darba stundu uzskaite, kas palīdz jaunietism sevi organizēt un brīvprātīgā darba koordinatorei – Brocēnu novada jaunatnes lietu speciālistei Kristīnei Lieldaudzietei sekot līdzi veicamā darba apjomam un kvalitātei, kā rezultātā, par nostrādātām 65 h, tiek piešķirts oficiāls apliecinājums par kongrētā darba veikšanu, kurš jaunietim praktiski noder kā savas darba pieredzes apliecinājums, kuru pievienot savam CV. Brīvprātīgā darba un jauniešu grupas „Es savam novadam” sadarbības partneri:  Brocēnu novada pašvaldībaBrocēnu novada pašvaldības izglītības nodaļaBrocēnu bibliotēkaBrocēnu novada kultūras un izglītības centrsBrocēnu novada pirmsskolas izglītības iestāde „Mūsmājas”Brocēnu novada sociālais dienestsBrocēnu novada sporta skola Sadarbības tīkla veidošana joprojām turpinās, līdz ar to brīvprātīgā darba grupa vēlas informēt, ka jebkurš interesents par brīvprātīgā darba piesaisti tiek aicināts slēgt sadarbības apliecinājumu un veidot sadarbību, ja ir radusies par to interese. Jauniešu brīvprātīgā darba grupas „Es savai pilsētai” darbības plāns tiek sagatavots un drīzumā tiks ievietots Brocēnu novada mājaslapā http://www.broceni.lv/jaunatnei.

01.05.2012