Attīstības plānošana

Uzsākta JAUNVEIDOJAMĀ Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde

Saldus novada pašvaldība informē, ka ir uzsākts darbs pie JAUNVEIDOJAMĀ Saldus novada (pašlaik Brocēnu novads un Saldus novads) attīstības plānošanas dokumenta – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2038. gadam izstrādes.  Dokumentu plānots izstrādāt līdz 2022.gada aprīlim. Saskaņā ar iepirkumu procedūru dokumentu izstrāde notiek sadarbībā ar vienu no vadošajiem telpiskās plānošanas uzņēmumiem Latvijā – SIA “Reģionālie projekti”.   Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir pašvaldības ilgtermiņa attīstības dokuments, kurā tiek noteikta ilgtermiņa vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un galvenās novada teritorijas attīstības perspektīvas. Dokumenta izstrāde nepieciešama, jo to nosaka normatīvie akti – tā izstrāde ir pašvaldības pienākums. Turklāt pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti palīdz sabiedrībai būt labāk informētai par pašvaldības attīstības plāniem. Izstrādes gaitā tiks nodrošinātas sabiedrības līdzdalības iespējas, kuras iedzīvotāji un citi novada attīstībā ieinteresētie tiek aicināti izmantot, paužot savu viedokli un ierosinājumus novada attīstībai un izaugsmei. Plānoto sabiedrības līdzdalības aktivitāšu plāns: 1. Elektroniska iedzīvotāju aptauja (to iespējams aizpildīt līdz 11.04.2021. šeit: https://ej.uz/SaldusAptauja); 1. 2. Uzņēmēju aptauja (to iespējams aizpildīt līdz 11.04.2021. šeit: https://ej.uz/SaldusUznemeji); 1.3. Lejupielādē: Šeit 3. Tematiskās darba grupas (tiks organizētas, lai noskaidrotu dažādu pašvaldības jomu speciālistu vērtējumu un ierosinājumus, plānots organizēt tuvāko 2-4 mēnešu laikā); 4.  Publiskā apspriešana (laika posmā, kas ilgs vismaz 4 nedēļas, iedzīvotāji tiek aicināti paust viedokli par sagatavotajiem priekšlikumiem, kā arī aicināti piedalīties publiskās apspriešanās sanāksmēs, plašāka informācija par to tiks sniegta pēc lēmuma pieņemšanas par dokumenta nodošanu publiskai apspriešanai). Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar: • Saldus novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Gintu Andersoni, kontaktinformācija: tālrunis 26521488, e-pasts: ginta.andersone@saldus.lv • Brocēnu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieci Karīnu Ciesmani, kontaktinformācija: tālrunis 26400081, e-pasts: karina.ciesmane@broceni.lv  

12.03.2021

JAUNVEIDOJAMĀ Saldus novada iedzīvotāju aptauja

Aicinām Jūs iesaistīties JAUNVEIDOJAMĀ Saldus novada attīstības plānošanā!  Dalība aptaujā ir iespēja paust savu viedokli un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem pilnveidojumiem JAUNVEIDOJAMĀ Saldus novada teritorijas attīstībā. Jūsu viedoklis ir ļoti būtisks, tas tiks izvērtēts un ņemts vērā, plānojot novada tālāko attīstību! Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par JAUNVEIDOJAMĀ Saldus novada attīstības iespējām, esošajām problēmām (Brocēnu un Saldus novados) un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus diviem attīstības plānošanas dokumentiem: 1) Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2022. – 2038. gadam un 2) Saldus novada attīstības programmai 2022. - 2028. gadam. Aptauja ir anonīma, un atbildes tiks izmantotas apkopotā veidā.  Aptaujā iekļauti 20 jautājumi, kas izvietoti secīgi pa tēmām: 1) respondenta profils, 2) esošās situācijas novērtējums un 3) JAUNVEIDOJAMĀ novada nākotne. Anketas aizpildīšanai nepieciešamas ~10 - 15 minūtes. Aptauju var aizpildīt arī elektroniski: https://ej.uz/SaldusAptauja  Anketu lejupielādē: ŠEIT! Aizpildītu anketu var iesniegt personīgi Brocēnu vai Saldus novada pašvaldību administrācijas ēkās, pagastu pārvaldēs (iemetot pasta kastēs), bibliotēkās, Saldus TIC Saldū, “Bodnīcā” Brocēnos vai nosūtīt pa pastu Saldus novada pašvaldībai, Striķu ielā 3, Saldū vai elektroniski uz e-pastu ginta.andersone@saldus.lv . Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar: • Saldus novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāju Gintu Andersoni, tālrunis 26521488, e-pasts: ginta.andersone@saldus.lv • Brocēnu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieci Karīnu Ciesmani, tālrunis 26400081, e-pasts: karina.ciesmane@broceni.lv 

11.03.2021