Izsoles 2018.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā.
Norises datums, laiks 2018.gada 15.jūnijā, plkst. 11.45
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807291
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 11.06.2018 plkst. 12:00
Papildus informācija

 

 1. Nomas objekts – ugunsdzēsēju depo, Blīdenes pagastā, Brocēnu novadā, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra Nr. 8444 002 0268 un zeme ēkas uzturēšanai. Ēkas un zemes gabala novietojuma plāns nomas līguma projekta pielikumā. Nomas objekta platība – ēka  - 52.2 m², zeme 640 m2.
 1. Nosacītā nomas maksa 10.56 EUR (bez PVN) mēnesī.
 1. Maksimālais iznomāšanas termiņš – 7 (septiņi) gadi ar tiesībām pagarināt nomas termiņu.
 2. Iznomāšanas mērķis – ēkai – noliktava, zemei – ēkas uzturēšanai.
 3. Tiek rīkota mutiskā izsole.
 4. Reģistrācijas maksa par piedalīšanos nomas izsolē 10.00 EUR (desmit euro un 00 euro centi).
 5. Drošības naudas iemaksa 10% no nomas izsoles sākumcenas – 1.06 EUR (viens euro un 06 euro centi).
 6. Reģistrācijas maksu un drošības naudas maksu veikt Brocēnu novada pašvaldības norēķinu kontā – A/S Swedbank, konta Nr.LV64HABA0551031887712, kods HABALV2X.
 7. Pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2018.gada 11.jūnijam plkst.12.00.
 8. Izsole notiks 2018.gada 15.jūnijā, plkst. 11.45, Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā. Izsoles solis noteikts 1 EUR (viens euro un 00 centi). Solīšana ar augšupejošu soli.
 9. Ar nomas līguma projektu var iepazīties Brocēnu novada pašvaldībā, īpašumu pārvaldes nodaļā. Nomas objekta apskates laiku iepriekš jāsaskaņo ar Nekustamā īpašuma speciālisti D.Černovu, tālr. 63807291.
Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ