Izsoles 2018.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā
Norises datums, laiks 2018.gada 26.aprīlī, plkst. 9.30
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807291
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 23.04.2018 plkst. 12:00
Papildus informācija
 1. Nomas objekts – nedzīvojamās telpas Brocēnu novadā, Brocēnos, Skola ielā 17-N602. Telpu plāns nomas līguma projekta pielikumā. Būves kadastra apzīmējums 8405 003 0026. Nomas objekta platība – 219.2 m².
 1. Nosacītā nomas maksa 65.96 EUR par nedzīvojamām telpām Skolas ielā 17 –N602, Brocēnos, Brocēnu novadā (bez PVN).
 1. Zemes nomas maksa – 7.40 EUR/gadā (bez PVN).
 1. Maksimālais iznomāšanas termiņš – 7 (septiņi) gadi ar tiesībām pagarināt nomas termiņu.
 2. Iznomāšanas mērķis – visa veida komercdarbībai.
 3. Komercdarbības nodrošināšanai preču piegāde pieļaujama no Skolas ielas puses.
 4. Tiek rīkota mutiskā izsole.
 5. Reģistrācijas maksa par piedalīšanos nomas izsolē 15.00 EUR (piecpadsmit euro un 00 euro centi).
 6. Drošības naudas iemaksa 10% no nomas izsoles sākumcenas – 6.60 EUR (seši euro un 60 euro centi).
 7. Reģistrācijas maksu un drošības naudas maksu veikt Brocēnu novada pašvaldības norēķinu kontā – A/S Swedbank, konta Nr.LV64HABA0551031887712, kods HABALV2X.
 8. Pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2018.gada 23.aprīlim plkst.12.00.
 9. Izsole notiks 2018.gada 26.aprīlī, plkst. 9.30, Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā. Izsoles solis noteikts 0,01 EUR (nulle euro un 0.01 centi). Solīšana ar augšupejošu soli.
Ar nomas līguma projektu var iepazīties Brocēnu novada pašvaldībā, īpašumu pārvaldes nodaļā. Nomas objekta apskates laiku iepriekš jāsaskaņo ar Nekustamā īpašuma speciālisti D.Černovu, tālr. 63807291.
Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ