Izsoles 2018.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā.
Norises datums, laiks 2018.gada 5.jūnijā, plkst. 9.00
Kontaktpersona Daiga Černova, tel. 63807291.
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 01.06.2018 plkst. 12:00
Papildus informācija
1. Nomas objekts – nedzīvojamās telpas Brocēnu novadā, Brocēnos, Liepu ielā 2-1N. Telpu plāns nomas līguma projekta pielikumā. Mājas kadastra apzīmējums 8405 004 0112. Nomas objekta platība – 61.9 m². 
2. Nosacītā nomas maksa – 124.23 EUR par nedzīvojamām telpām Liepu ielā 2-1N, Brocēnos, Brocēnu novadā (bez PVN).
3. Zemes nomas maksa – 2.36 EUR/gadā (bez PVN).
4. Maksimālais iznomāšanas termiņš – 7 (septiņi) gadi ar tiesībām pagarināt nomas termiņu.
5. Iznomāšanas mērķis – visa veida komercdarbībai.
6. Tiek rīkota mutiskā izsole.
7. Reģistrācijas maksa par piedalīšanos nomas izsolē 15.00 EUR (piecpadsmit euro un 00 euro centi).
8. Drošības naudas iemaksa 10% no nomas izsoles sākumcenas – 12.42 EUR (divpadmit euro un 42 euro centi).
9. Reģistrācijas maksu un drošības naudas maksu veikt Brocēnu novada pašvaldības norēķinu kontā – A/S Swedbank, konta Nr.LV64HABA0551031887712, kods HABALV2X.
10. Pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2018.gada 1.jūnijam plkst.12.00.
11. Izsole notiks 2018.gada 5.jūnijā, plkst. 9.00, Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā. Izsoles solis noteikts 0,01 EUR (nulle euro un 0.01 centi). Solīšana ar augšupejošu soli.
12. Ar nomas līguma projektu var iepazīties Brocēnu novada pašvaldībā, īpašumu pārvaldes nodaļā. Nomas objekta apskates laiku iepriekš jāsaskaņo ar Nekustamā īpašuma speciālisti D.Černovu, tālr. 63807291.
Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ