Izsoles 2018.gads

Pasūtītājs Brocēnu novada pašvaldība
Procedūras veids
Norises vieta Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā
Norises datums, laiks 2018.gada 6.martā, plkst. 10:30
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma speciāliste D.Černova, tālr. 63807291.
Paziņojums publicēts
Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 05.03.2018 plkst. 00:00
Papildus informācija
  1. Nomas objekts – nedzīvojamās telpas Brocēnu novadā Gaiķu pagastā,  “Tautas nams” Telpas 1.stāvā ar Nr. 004-2 un 004-3. Būves kadastra apzīmējums 8452 002 0125 001. Nomas objekta platība – 17.5  kv.m.
  2. Nosacītā nomas maksa – 1.00 EUR/kv.m./mēnesī (bez PVN) un papildus par patērēto elektroenerģiju.
  3. Zemes nomas maksa – 0.03 EUR/gadā.
  4. Maksimālais iznomāšanas termiņš – 5 (pieci) gadi.
  5. Iznomāšanas mērķis – aptiekas filiāles izveidei medikamentu mazumtirdzniecībai. Nomniekam nav tiesību nodot nomas objektu apakšnomā.
  6. Tiek rīkota mutiskā izsole.
  7. Pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2018.gada 5.martam.
  8. Izsole notiks 2018.gada 6.martā, plkst. 10:30, Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, 3.stāvā. Izsoles solis noteikts 0,01 EUR (nulle euro un 01 cents). Solīšana ar augšupejošu soli.

9.      Ar nomas līguma projektu var iepazīties Brocēnu novada pašvaldībā, īpašumu pārvaldes nodaļā. Nomas objekta apskates laiku iepriekš jāsaskaņo ar Nekustamā īpašuma speciālisti D.Černovu, tālr. 63807291.

Statuss Beidzies
Izsoles rezultāts

Atpakaļ