Ielu tirdzniecība

Pakalpojuma nosaukumsIelu tirdzniecības atļauja
Īss apraksts:

Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta. Publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem.                                     

Saņēmēji: Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona.   

Maksimālais termiņš (darba dienās): 5

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Pakalpojuma pieprasīšanai iesniedz iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem: iesniegumu kurā norāda tirdzniecības vietu, laiku  un preču sortimentu.

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai e-pastu (ja persona iesniedz dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un ir apliecināti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Initiates file downloadIESNIEGUMS atļaujas saņemšanai tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietā.

2. solis/ Pakalpojuma apmaksa

Pēc iesnieguma iesniegšanas un rēķina saņemšanas un apmaksas 5 dienu laikā tiek izsniegta tirdzniecības atļauja.

Samaksā pašvaldības nodevu ar bezskaidras naudas norēķinu uz pašvaldības norēķinu kontu bankā vai pasta nodaļā.

3.solis/Pakalpojuma saņemšanaAtļauju saņem pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielcieceres ielā 3, Brocēnos.
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Brocēnu novada pašvaldības izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt, iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu Brocēnu novada pašvaldības domē.

Normatīvie akti: 

Opens external link in current windowPar kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Brocēnu novadā (Brocēnu novada pašvaldība; saistošie noteikumi Nr. 4; 2015.18.02.)

Pakalpojums pieejams Latvija.lv tīmekļa vietnē