Nomas objektu iznomāšana un nomas tiesību izsoļu rīkošana

Pakalpojuma nosaukums

Dokumentu sagatavošana nomas objektu iznomāšanai un nomas tiesību izsoļu rīkošana


Pakalpojuma īss apraksts

Persona, kura vēlas nomāt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, Brocēnu novada pašvaldībā iesniedz iesniegumu un nepieciešamos dokumentus. Brocēnu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļa sagatavo lēmuma projektu par pašvaldības nomas objekta iznomāšanu, informāciju par nomas objektu, izstrādā izsoles noteikumus, nomas līguma projektu, publicē informāciju par nomas tiesību izsoli Brocēnu novada pašvaldības mājas lapā, rīko izsoli.


Pakalpojuma pieprasīšana

 klātienē iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz atbildīgajam speciālistam vai Klientu apkalpošanas centrā Lielcieceres ielā 3, Brocēnos.

izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu uz Brocēna novada pašvaldība, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851

izmantojot elektronisko pastu iesniegumu nosūta uz elektroniskā pasta adresi Opens window for sending emailpasts@broceni.lv Iesniegums un pievienotie dokumenti tiek pieņemti, ja iesūtītais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur drošu laika zīmogu.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Initiates file downloadIesniegums (Veidlapa, .docx) 


Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie normatīvie akti

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums.Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumi Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”.


Pakalpojuma maksa

Bezmaksas pakalpojums.


Atbildīgais speciālists


Pakalpojuma saņemšana

 

klātienē Dokumentus var saņemt Attīstības nodaļā pēc maksājuma apliecinošana dokumenta uzrādīšanas, vai Dokumentus var saņemt Klientu apkalpošanas centrā

izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus Brocēnu novada pašvaldība nosūta lēmumu /dokumentu uz norādīto pasta adresi

izmantojot elektronisko pastu atbildi nosūta uz norādīto elektroniskā pasta adresi. Nosūtītais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur drošu laika zīmogu. Lai to apskatītu, ir nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu un programma, ar kuru var atvērt elektroniski parakstītus dokumentus.


Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas)

14 darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas