Dzīves vietas deklarēšana u.c.

Pakalpojuma nosaukums

Dzīvesvietas deklarēšana


Pakalpojuma īss apraksts

Pakalpojums nodrošina iespēju personai deklarēt savu dzīvesvietu Latvijā, kā arī sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā. Pēc ziņu reģistrēšanas Iedzīvotāju reģistra datu bāzē, personai uz pieprasījuma pamata tiek izsniegta izziņa, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu. Personas pienākums ir dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to. No 2016.gada 1.jūlija Dzimtsarakstu nodaļā reģistrējot bērna dzimšanas faktu vienlaikus tiek veikta šī bērna dzīvesvietas adreses deklarēšanu. Gadījumā, ja bērna dzimšanas fakts jau reģistrēts, bērna dzīvesvietu var deklarēt tikai pašvaldības deklarēšanas iestādē vai elektroniski. Dzimtsarakstu nodaļai šādos gadījumos nav tiesību deklarēt. Veicot bērna dzīvesvietas adreses deklarēšanu Dzimtsarakstu nodaļā, vecākiem (ja nepieciešams) tiek izsniegts apliecinājums par bērna dzīves vietas adresi.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz Brocēnu novada pašvaldības Vienotā Klientu apkalpošanas centrā.
Reģistrējot bērna dzimšanas faktu - Dzimtsarakstu nodaļā.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 1. Dzīvesvietas deklarācija - jāiesniedz oriģināls
 2. Personas pase - jāuzrāda oriģināls
 3. Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.) - jāuzrāda oriģināls
 4. Pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara
 5. Ārzemniekiem un bezvalstniekiem - Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība - jāuzrāda oriģināls
 6. Dokuments, kas apliecina valsts nodevas nomaksu.

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie normatīvie akti

 1. Dzīvesvietas deklarēšanas likums
 2. Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumi Nr.720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju"
 3. Ministru kabineta 20.10.2009. noteikumi Nr.1194 "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību"

Pakalpojuma maksa

Saskaņā ar Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumiem Nr. 720 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju" valsts nodevas apmērs ir 4.27 euro.

Valsts nodevu nemaksā:

 1. politiski represētās personas;
 2. reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
 3. invalīdi;
 4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
 5. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
 6. personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 7. personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu;
 8. reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
 9. personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 10. personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē.

Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumu, personas uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu, ja šāds dokuments nav pašvaldības rīcībā.


Pakalpojuma saņemšana

Klātienē - Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļa


Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 darba dienas laikā