Konsultāciju sniegšana par teritorijas un nekustamo īpašumu attīstības un plānošanas jautājumiem

Pakalpojuma nosaukums

Konsultāciju sniegšana par teritorijas un nekustamo īpašumu attīstības un plānošanas jautājumiem


Pakalpojuma īss apraksts

Konsultācijas tiek sniegtas par zemesgabala (īpašuma) izmantošanas, attīstības, sadalīšanas, piekļuves, infrastruktūras, inženierkomunikāciju risinājumiem , nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem u.c. ar teritorijas plānošanas nozari saistītiem jautājumiem atbilstoši Brocēnu novada teritorijas plānojumam un pastāvošajiem normatīvajiem aktiem.


Pakalpojuma pieprasīšana

klātienē iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz atbildīgajam speciālistam vai Klientu apkalpošanas centrā Lielcieceres ielā 3, Brocēnos.

izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu uz Brocēna novada pašvaldība, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851.

izmantojot elektronisko pastu iesniegumu nosūta uz elektroniskā pasta adresi Opens window for sending emailpasts@broceni.lv Iesniegums un pievienotie dokumenti tiek pieņemti, ja iesūtītais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur drošu laika zīmogu.Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie normatīvie akti

Likums "Par pašvaldībām". Teritorijas attīstības plānošanas likums. Aizsargjoslu likums. Zemes ierīcības likums.

Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr. 628, 30.10.2014. "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem". Brocēnu novada teritorijas plānojums. Brocēnu novada vides pārskats.


Pakalpojuma maksa

Bezmaksas pakalpojums.


Atbildīgais speciālists

Ance Puriņa, attīstības nodaļas vadītāja, ance.purina@broceni.lv, tel.63807306, mob. tel. 25125160.


Pakalpojuma saņemšana

Klātienē Dokumentus var saņemt Attīstības nodaļā, vai Dokumentus var saņemt Klientu apkalpošanas centrā.

Izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus Brocēnu novada pašvaldība nosūta lēmumu /dokumentu uz norādīto pasta adresi.

Izmantojot elektronisko pastu atbildi nosūta uz norādīto elektroniskā pasta adresi. Nosūtītais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur drošu laika zīmogu. Lai to apskatītu, ir nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu un programma, ar kuru var atvērt elektroniski parakstītus dokumentus.


Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienas)

5 darba dienas