SAC “Atpūtas”

SAC "Atpūtas" kontaktinformācija
 • Leons Tiļļa

  SAC "Atpūtas" direktors

  Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

  pirmdienās no 10:00 – 12:00;

  ceturtdienās no 15:00 – 17:00.

  tālrunis: 26160139; e-pasts: Opens window for sending emailleons.tilla@broceni.lv

 • Raivita Tuka

  lietvede

 • Benita Sproģe

  SAC ,,Atpūtas" feldšeris

  Tālr.: +371 27085303


Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem.

Sociālā pakalpojuma galvenais uzdevums: veicināt klientu integrēšanos sabiedrībā, sniegt kvalificētu sociālo palīdzību, nodrošināt informācijas konfidencialitātes prasību ievērošanu.

Sociālās aprūpes centrs apstiprinātā budžeta ietvaros veic šādas funkcijas:

•  klientu diennakts sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju atbilstoši prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem;

•  klientu nodrošināšanu ar dzīvojamo platību, kas aprīkota ar sadzīvei nepieciešamo inventāru, tehniskajiem palīglīdzekļiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

•  vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu pilnvērtīgu ēdināšanu četras reizes dienā;

•  klientu nodrošināšanu ar viņu dzimumam un gadalaikam piemērotiem apaviem, apģērbu, veļu, personīgās higiēnas līdzekļiem un citu nepieciešamo inventāru;

•  sociālās rehabilitācijas pasākumu organizēšanu atbilstoši klienta vecumam un veselības stāvoklim;

•  neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu pieejamību jebkurā diennakts laikā, ģimenes ārsta pakalpojumu pieejamību, nepieciešamības gadījumos konsultācijas pie speciālistiem;

•  kultūras un atpūtas pasākumu organizēšanu;

•  kontaktus ar klientu piederīgajiem;

•  sociālā darba speciālistu pakalpojumus atbilstoši klientu nepieciešamībai.

Sociālās aprūpes centra organizatoriskā struktūra paredz, ka sociālajā darbā piedalās sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, sociālais aprūpētājs, aprūpētāji. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas sektoru vada feldšere. Bez tam klientu aprūpes nodrošināšanā piedalās saimnieciskais sektors, kurā strādā pavāri, veļas mazgātājs, šoferis, utt. Sociālās aprūpes centra grāmatvedību kārto pašvaldības administrācijas grāmatvedības nodaļa.  

Pakalpojuma saņemšanas kārtība:

•  personai vai tā pārstāvim, apgādniekam vēršas Sociālajā dienestā, kur Jūs dzīvojat. Sociālajā dienestā izvērtēs Jūsu atbilstību pakalpojumam;

•  ar sagatavotajiem dokumentiem persona vai tā pārstāvis griežas sociālās aprūpes centrā ,,Atpūtas” pie administrācijas;

•  pakalpojums tiek piešķirts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2.04.2019. noteikumiem Nr. 138.  ,,Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”. 

Sociālās aprūpes centrs pakalpojumu sniedz:

•  personām ar I un II grupas invaliditāti;

•  personām, kas sasniegušas pensijas vecumu un nav spējīgas sevi aprūpēt.    

Klienti tiek uzņemti no visas Latvijas.

Pakalpojuma izmaksas:

Ja klients izvēlas saņemt sociālās aprūpes centra pakalpojumu, par pakalpojumu jāmaksā 90% no pensijas un piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un / vai citiem ienākumiem, ja tādi ir. Gadījumā, ja klients nespēj samaksāt pilnu pakalpojuma cenu, tad starpību līdz pilnai cenai samaksā pašvaldība vai viņu likumiskie apgādnieki.

Brocēnu novada pašvaldības domes, ar 2018.gada 27.decembra sēdes lēmumu Nr.19, 28.§ “Par sociālās aprūpes centra “Atpūtas” maksas pakalpojumu cenrādi”, apstiprinātā uzturēšanās maksa par pakalpojumu vienā mēnesī:

Nr. p.k.

Maksas pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (EUR)

PVN (EUR)

Cena ar PVN (EUR)

1.

Personas izmitināšana ar pilnu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju (1.-3. sociālās aprūpes, rehabilitācijas un uzraudzības līmenis2):

vienvietīgā istabiņa

1 mēnesis

550.00

0.001

550.00

neatkarīgi no vietu skaita istabā

1 mēnesis

500.00

0.001

500.00

2.

Personas izmitināšana ar pilnu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju (4. sociālās aprūpes, rehabilitācijas un uzraudzības līmenis2):

vienvietīgā istabiņa

1 mēnesis

580.00

0.001

580.00

neatkarīgi no vietu skaita istabā

1 mēnesis

530.00

0.001

530.00

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.punktu.

2 Nosaka pamatojoties uz fizisko un garīgo spēju izvērtēšanas un aprūpes līmeņa noteikšanas kritērijiem klientam ar funkcionāliem traucējumiem.

Ja klients, prombūtnes dēļ, īslaicīgi nesaņem pakalpojumu, bet pakalpojuma sniegšana viņam nav pārtraukta, uzturēšanās maksa tiek samazināta par ēdināšanas izdevumu apmēru.

Klientam iestājoties sociālās aprūpes centrā nepieciešamie dokumenti:

•  klienta iesniegums par uzņemšanu sociālās aprūpes centrā;

•  pase klientam;

•  pase apgādniekam;

• no ģimenes ārsta ,,Medicīniskā izziņa personas uzņemšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās” pēc MK 2006.gada 4.aprīļa noteikumi Nr.265 73.pielikums;

•  psihiatra atzinums, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;

•  izziņa no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par klientam izmaksājamās pensijas, piemaksu pie pensijas, apdrošināšanas atlīdzības, kaitējuma atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru un izmaksas datumu;

•  invaliditāti apliecinošs dokuments, ja klientam ir invaliditāte;

•  personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte un sociālā dienesta lēmums, ja pakalpojuma līgums tiek slēgts ar pašvaldības sociālo dienestu.