Izglītības iestādes

Remtes pamatskola

Direktors: Sanija JasuteAdrese: Remte, Remtes pag., Brocēnu novads, LV 3801Tel.,fakss: mob. 29584849                 fakss. 63846898e-pasts: remte.skola@broceni.lvMājas lapa: http://remtespamatskola.lv/ Remtes pamatskolas pašvērtējuma ziņojuma aktualizācija uz 2020. gada 1.septembri (.pdf) Remtes pamatskola īsteno 4 licencētās izglītības programmas:  Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);Pamatizglītības programma (kods: 21011111)Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena (dabaszinības) programma (kods 21014111);Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811);Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611); Skolas īpašie piedāvājumi:  Esam Eko skola, tāpēc mācību un audzināšanas darbs saskaņots ar Eko skolas gada tēmu un uzdevumiem. Eko skolas izvirzīto uzdevumu rezultātā izglītojamie iesaistās ļoti daudz dažādos konkursos valsts mērogā, starptautiskos projektos;Skolvadības sistēma e –klase no 2005. gada;Modernās tehnoloģijas mācību procesā;Pētniecisko darbu izstrāde no 1999. gada;Moderni iekārtota datorklase;Moderni iekārtota bibliotēka un lasītava;Plašs interešu pulciņu piedāvājums;Labi sasniegumi sportā;Sasniegumi novadu un starpnovadu olimpiādēs;Eko skola un veselību veicinoša skola;Mācību un audzināšanas darbs saskaņots ar Eko skolas tēmu un uzdevumiem;Atbalsta personāls (sociālais pedagogs, psihologs, logopēds);Izglītojamo iesaistīšanās dažādu konkursu, projektu izstrādēs;Muzejs ar plašu eksponātu klāstu;Kopīgi pasākumi ģimenēm, regulāras atvērto durvju dienas;Bezmaksas transports uz skolu, mājām, Brocēnu sporta skolu, slidošanu;Sadraudzības partneri Vācijā – Švainfurtes Montesori skola;Mācību ekskursijas tuvas un tālas ( Latvija, Lietuva, Igaunija, Ungārija, Šveice, Vācija, Čehija, Slovākija).  Skolas vērtības:  Kultūrvēsturiskais mantojums ar skaistu un sakoptu apkārtni;Skolas un ģimenes sadarbība;Kvalitatīvs pedagogu sastāvs;Izglītojamo konkurētspēja Latvijas vidējās mācību iestādēs.  Skola piedāvā sekojošas interešu izglītības programmas:   Kultūrizglītības programma:Sarīkojumu dejas iesācējiem;Sarīkojumu dejas 1.-4. kl.;Vokālais ansamblis 1.-4.kl.;Vokālais ansamblis 5.-9.kl.;Teātra pulciņš;Profesionālās karjeras attīstība;Novadpētniecība.   Sabiedriskās organizācijas programma: Vides klubiņš „Pēdiņas”;Mazpulks. Sporta izglītības programma: Sporta spēļu pulciņš 1.- 4. kl.;Sporta spēļu pulciņš 5.- 9. kl.  Remtes pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādis Kārtība, kādā Remtes pamatskola organizēs darbu 2020./2021. m.g, lai ierobežotu COVID- 19 infekcijas izplatību

06.12.2016

Gaiķu pamatskola

Direktore:Dzintra BērtulsoneAdrese: Gaiķu pagasts, Brocēnu novads, LV-3873Telefons: 29252675e-pasts: gaiki.skola@broceni.lvMājas lapa: www.gaikuskola.lv Īsteno: Pamatizglītības programma (kods: 21011111)Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods: 01011111)Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) Gaiķu pamatskolas pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija 2020. gadā (.pdf) Skolas īpašie piedāvājumi: zaļā zona, sporta, atpūtas un rotaļu laukums;stomatologa pieejamība;interešu izglītības pulciņi- ansamblis 1.-5.klases skolēniem, tautiskās dejas 5.-9.klases izglītojamajiem, sporta pulciņš, ritmikas pulciņš 1.- 4.klases skolēniem;profesionāli pedagogi un tehniskie darbinieki;pagarinātās grupas nodarbības sākumskolas skolēniem;veselīga izglītojamo ēdināšana;piedalīšanās programmā ,,Skolas auglis”;vienota izglītojamo dienasgrāmata;APU-atbalsts pozitīvai uzvedībai, daudzveidīgi pasākumi;svētbrīdis pirmdienas rītos;radoša skolas padome;,,Censonības balva ”izglītojamajiem;olimpiāžu, konkursu dalībnieku un izglītojamo ar augstiem mācību sasniegumiem apbalvošana  mācību gada beigās;direktores balva izglītojamajiem  par teicamām un izcilām sekmēm;aktīva  sadarbība ar visām novada  skolām; plašs skolas un pagasta vēstures muzejs;skolas iesaistīšanās  projektos. Gaiķu pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādis "Kārtība, kādā Gaiķu pamatskolā notiek mācību procesa organizēšana klātienē, veicot piesardzības pasākumus Covid-19 infekcijas ierobežošanai"

06.12.2016