Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu iestāde

Brocēnu novada dzimtsarakstu nodaļa:

Tālrunis: 63807303
Mob.: 29336306
Fakss: 63807298
E-pasts: dzimtsaraksti@broceni.lv

Dzimstsarakstu nodaļas vadītāja: Zane Sergejeva  

E-pasts: zane.sergejeva@broceni.lv
Lielcieceres 3, Brocēni, Brocēnu n.  LV3851

Brocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļas darba laiks: 

Pirmdiena: 8.00 – 12.00   13.00 – 17.00
Otrdiena: 8.00 – 12.00   13.00 – 17.00
Trešdiena: 8.00 – 12.00   13.00 – 17.00
Ceturtdiena: 8.00 –12.00    13.00 – 18.00
Piektdiena: 8.00 – 12.00   13.00 – 16.00

Nepieciešamie dokumenti

Bērna dzimšanas reģistrēšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par bērna piedzimšanu – jāiesniedz oriģināls;
 • vecāku pases vai personas apliecības – jāuzrāda oriģināli;
 • vecāku laulības apliecība (ja bērns dzimis laulībā) – jāuzrāda oriģināls.

Paternitātes atzīšanai (ja bērns nav dzimis laulībā, bet bērna tēvs bērnu atzīst par savu):

 • paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīta veidlapa) – jāiesniedz oriģināls;
 • bērna mātes vīra vai bijušā vīra, bērna mātes un bērna bioloģiskā tēva kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums – jāiesniedz oriģināls;
 • spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts – jāuzrāda oriģināls;
 • vecāku pases vai personas apliecības – jāuzrāda oriģināli;
 • ja dzimšanas fakts ir jau reģistrēts – bērna dzimšanas apliecība – jāiesniedz oriģināls.

Laulības reģistrācijai nepieciešamie dokumenti:

 • Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;
 • personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā, jāuzrāda
  • bijušā laulātā miršanas apliecība;
  • dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegta laulības šķiršanas apliecība;
  • likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
  • izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.
 • ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju – jāiesniedz oriģināls;
 • ārzemniekam – attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par ģimenes stāvokli – dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā – jāiesniedz oriģināls.

Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.

Miršanas reģistrācijai nepieciešamie dokumenti:

 • ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni– jāiesniedz oriģināls;
 • mirušās personas personu apliecinošs dokuments – jāiesniedz oriģināls;
 • tiesas spriedumu par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu– jāiesniedz oriģināls;
 • reabilitācijas iestāžu paziņojumu par represētās personas nāvi– jāiesniedz oriģināls;
 • iestādes vai juridiskas personas rakstisks paziņojums par miršanas fakta reģistrāciju – jāiesniedz oriģināls;
 • pieteicēja personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls.

Brocēnu kapi:

Kontaktinformācija: SIA “Brocēnu siltums”
Tel. 29116297

„Biļļu” kapi
„Braku” kapi
„Dzirnieku” kapi
„Ezermaļu” kapi
„Leibu” kapi
„Purvakroga” kapi

Blīdenes kapi:
Kontaktinformācija:  Blīdenes pagasta pārvalde
Tel. 63865844

Blīdenes centra kapi:
„Dūru” kapi

Pilsblīdenes kapi:
„Stūru” kapi

Remtes kapi:
Kontaktinformācija: Ieva Forstmane
Tel. 28868772

„Ciskaiņu” kapi
„Cērpu” kapi
„Lubenieku” kapi
„Ruļļu” kapi
„Šmidrānu” kapi

Gaiķu kapi:
Kontaktinformācija: Inese Prūsaka
Tel. 26465739

Lielsatiķu kapi:
„Krogsētas” kapi