Brocēnu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Brocēnu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

VPVKAC sniegtie pakalpojumi:

Klātienē var pieteikt noteiktus šādu valsts iestāžu pakalpojumus:

• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;

• Valsts ieņēmumu dienests;

• Lauksaimniecības datu centrs.

Tiek sniegta informācija par vairāku valsts iestāžu e-pakalpojumiem un palīdzība to lietošanā:

• Lauku atbalsta dienests;

• Nodarbinātības valsts aģentūra;

• Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;

• Uzņēmumu reģistrs;

• Valsts darba inspekcija;

• Valsts zemes dienests.

 UZMANĪBU – SVARĪGI!

Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments

– pase vai identifikācijas karte.

Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku,

eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

Uzzini vairāk par pašvaldībā pieejamiem valsts pakalpojumiem

Opens external link in new windowwww.latvija.lv/pakalpojumucentri

PAKALPOJUMU SARAKSTS

Lauksaimniecības datu centrs
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija valsts vienotajā dzīvnieku reģistra datubāzē un maksas iekasēšana no dzīvnieka īpašnieka par reģistrācijuKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums no 2017. gada)
 Lauku atbalsta dienests
 Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izmantošanāKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 Nodarbinātības valsts aģentūra
 Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:
 1. CV un vakanču reģistrēšanaKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 2. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšanaKonsultācijas
 3. Informatīvās dienas e-versijaKonsultācijas
 4. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšanaKonsultācijas
 5. ProfilēšanaKonsultācijas
 6. Karjeras pakalpojumiKonsultācijas
 7. Apmācību monitoringsKonsultācijas
 8. Darba tirgus prognozesKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
 Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
 1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšanaKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāvesKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīsKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 4. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultantsKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 5. Manā īpašumā deklarētās personasKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 6. Mani dati Iedzīvotāju reģistrāKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 7. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresēKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 8. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāviKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 9. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanaiKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 10. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīsKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 11. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzēKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 12. Šengenas vīzas pieteikumsKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 13. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošanaKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 14.Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņaKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 Uzņēmumu reģistrs
 Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
 1. Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.Konsultācijas
(e-pakalpojums)
 2. Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.Konsultācijas
(e-pakalpojums)
 Valsts darba inspekcija
 Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
 1. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā.Konsultācijas
(e-pakalpojums)
 2. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšanaKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 3. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšanaKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 4. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbāKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 Darba devēju informēšana un atbalsts par šādiem e-pakalpojumiem:
 1. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem.Konsultācijas
(e-pakalpojums)
 2. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijaiKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 3. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšanaKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 4. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanaiKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 5. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšanaKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 6. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšanaKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 7. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšanaKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 8. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiemKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 9. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbāKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 10. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbāKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
 1. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšanaKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 2. Darbavietas higiēniskais raksturojumsKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 3. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomāKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 4. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbāKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 5. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanuKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 6. Ziņojums par arodslimības gadījumuKonsultācijas
(e-pakalpojums)
 Valsts ieņēmumu dienests
 Iesniegumu pieņemšana par:
 1. Algas nodokļa grāmatiņuKlātienes
pakalpojums
 2. Gada ienākumu deklarāciju pieņemšanaKlātienes
pakalpojums
 3. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanuKlātienes
pakalpojums
 4. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanaiKlātienes
pakalpojums
 Atbalsta sniegšana darbam ar EDSKonsultācija
(e-pakalpojums)
 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
 Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
 1. Apbedīšanas pabalstsKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 2. Bezdarbnieka pabalstsKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 3. Bērna invalīda kopšanas pabalstsKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 4. Bērna kopšanas pabalstsKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 5. Bērna piedzimšanas pabalstsKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 6. Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācijaKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 7. Ģimenes valsts pabalstsKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 8. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiemKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 9. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 10. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēruKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 11. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzībuKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 12. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokliKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 13. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēruKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 14. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņuKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 15. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokliKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 16. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitāluKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 17. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēliKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 18. Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzībasKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 19. Invaliditātes pensijaKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 20. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksaKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 21. Maternitātes pabalstsKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 22. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšanaKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 23. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanāsKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 24. Paternitātes pabalstsKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 25. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksasKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 26. Personas datu vai izmaksas adreses maiņaKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 27. Slimības pabalstsKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 28. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņaKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 29. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēleKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 30. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstsKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 31. Vecāku pabalstsKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 32. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram)Klātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 33. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izrakstsKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 34. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanasKlātienes
pakalpojums
(e-pakalpojums)
 Valsts zemes dienests
 Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
 1. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmāKonsultācija
 2. Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmāKonsultācija
 3. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošanaKonsultācija
 4. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātāKonsultācija
(e-pakalpojums).
 5. Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīvaKonsultācija
(e-pakalpojums).
 6. Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīvaKonsultācija
 7. Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmāKonsultācija
 8. Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriemKonsultācija
(e-pakalpojums)
 9. Datu reģistrācija/aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokumentsKonsultācija
(e-pakalpojums)
 10. Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiemKonsultācija
 11. Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidūKonsultācija
 12. Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošanaKonsultācija
 13. Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtībuKonsultācija
(e-pakalpojums)
 14. Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamataKonsultācija
 15. Kadastra informācija mantojuma lietaiKonsultācija
 16. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)Konsultācija
 17. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībāmKonsultācija
(e-pakalpojums)
 18. Mani dati KadastrāKonsultācija
(e-pakalpojums)
 19. „Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lvKonsultācija
(e-pakalpojums)
 20. Mobilā aplikācija kadastrs.lvKonsultācija
 21. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā.Konsultācija
 22. Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmāKonsultācija
(e-pakalpojums)
 23. Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveideiKonsultācija
(e-pakalpojums)
 24. Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu izsniegšana.Konsultācija
 25. Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektuKonsultācija
(e-pakalpojums)
 26. Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektuKonsultācija
 27. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībāmKonsultācija
(e-pakalpojums)
 28. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošanaKonsultācija
(e-pakalpojums)
 29. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošanaKonsultācija
(e-pakalpojums)
 30. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšanaKonsultācija
(e-pakalpojums)
 31. Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamataKonsultācija
 32. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanuKonsultācija
(e-pakalpojums)